Lääkäriyhtiön osakkeiden luovutus lääkärin työn päättyessä

Kun lääkäri lopetti työskentelynsä lääkäriyhtiössä, hän luovutti omisamansa osakkeet yhtiölle. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan lääkärin osakkeiden luovutuksesta saamaa voittoa oli verotettava luovutusvoittoja koskevien säännösten mukaan eikä peiteltynä osinkona tai työpanososinkona.

A oli osakkaana lääkärien omistamassa X Oy:ssä, jossa kullekin osakkaalle laskettiin tulospiste, jonka tuottoina olivat muun muassa osakkaan aikaansaama liikevaihto ja muut tuotot ja kuluina muun muassa osakkaan yhtiöltä saama palkka ja osakkeille maksetut osingot sekä osuus X Oy:n yhteisistä kuluista.

Tulospisteelle laskettiin kuukausittain ja vahvistettiin vuosittain toimintatulos, joka muodostui osakkaan pääomansijoituksesta yhtiöön ja nostamattomista voittovaroista.

X Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan osakkuus edellytti työskentelyä yhtiössä. Työskentelyn päättyessä osakas oli velvollinen luopumaan osakkuudestaan.

A:n lopettaessa työskentelynsä X Oy:ssä ja X Oy:n hankkiessa A:n osakkeet A:n saamana luovutushintana oli A:n tulospisteelle kertyneiden jakamattomien voittovarojen määrä.

Asiassa oli kysymys A:n saaman luovutushinnan verotuksesta.

Kun otettiin huomioon, että A luovutti kaikki osakkeensa samanaikaisesti X Oy:lle yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti eikä A:lle suunnatulla annilla tai muutoinkaan luovutettu uudestaan X Oy:n osakkeita, A:n osakkeiden luovutuksesta saamaa voittoa oli verotettava luovutusvoittoja koskevien säännösten mukaan.

Hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan luovutushintaa oli A:n yhtiöön tekemän pääomansijoituksen ylittävältä osin verotettava peiteltynä osinkona, kumottiin A:n valituksesta.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön hallinto-oikeuden päätöksestä tekemä valitus, jonka mukaan luovutushintaa oli verotettava työpanososinkoa koskevan säännöksen mukaan ansiotulona, hylättiin.

Verohallinnon A:lle antama ennakkoratkaisu saatettiin voimaan.

Tuloverolaki 32 §, 33 b § 3 momentti ja 45 § 1 momentti

Laki verotusmenettelystä 28 § 1 momentti ja 29 § 2 ja 4 momentti


KHO:2016:219
Vuosikirjanumero: KHO:2016:219
Antopäivä: 28.12.2016
Taltionumero: 5583
Diaarinumero: 1864/2/15 ja 2038/2/15


Kirjoittaja: Lassi Mäkinen